“Ляці і вяртайся”/”Лети и возвращайся” г. Минск (2008г.)


Как часто слышали авторы-исполнители и руководитель народного клуба «Жывіца» после концертов: « А есть ли у вас диски с записями, чтобы можно было и дома ещё послушать такие чудесные песни?» Но, к сожалению, на этот вопрос приходилось отвечать отрицательно. Ведь таких дисков действительно не было, хотя авторы-исполнители и их произведения уже давно обласканы любовью зрителей многочисленных концертов и слушателей радиопередач. Запись песни – процесс сложный, трудоёмкий и финансово непростой, а уж выпуск целого диска и подавно. Но «Жывіца» не привыкла сдаваться, и этот вопрос был нерешённым лишь до недавнего времени. 2008 год ознаменовался не только выпуском очередного сборника стихов, но и появлением на свет такого долгожданного диска с песнями композиторов и исполнителей музыкальной секции клуба. В диск вошли 23 песни авторов из разных уголков Минской области на различные тематики от патриотики до любовной лирики, исполненные под гитару и оркестровку, сольно и в составе групп. «Лети и возвращайся» – это не просто название диска, но совершенный символ отношений между артистами и их публикой, когда происходит магический взаимообмен мыслями, чувствами и энергией.
В диск вошли следующие произведения:
муз. А. Пяткуна “Бусел”. (на сл. Т. Клімовіч)
муз. О. Петкуна «Вечерний ангел». (на сл. И Бунина)
сл. Я. Прадзядовіча, муз. В. Беланоўскай. “Ефрасіння”
сл. З. Гасціловіч, муз. Дз. Красоўскага. “Па-над спаленай вёскай”
муз. и сл. С. Прокофьева .“Фронтовики»
муз. У. Лапціка “Балада пра званочак.” (на сл.Н. Гальпяроввіча)
муз. Дз.Сушко , сл. Т. Атрошанка. “Родны дом”
муз. Дз.Сушко “Каляда”. ( на сл. У. Супруна)
муз. Н. Федорцовай. “Lullabby” “Колыбельная” (на муз. В. Кузьменкова)
муз. и сл. Г. Дорош. “Ждущая рыцаря”
муз. и сл. Н. Михайловского “Весна любви”
муз. Л. и Б. Конопляников. “Весення лирическая” (на сл. С. Петрова)
муз. Л. и Б. Конопляников. “Пора рябиновой печали” (на сл. С. Петрова)
муз.Т.Кашчэва, сл. Алы Бандаровіч. “Медуніца”
муз. и сл. К.Каляды. “Каханне”
муз. А. Мягкий, сл. Софьи Мелешкевич. “Ноченька тёмная”
муз. и сл. И. Карнауховой. “Осень”
муз. и сл. С. Быковой. “Птичка певчая”
муз. М. Кутаса. “Нёман” ( на сл. Л. Гайчука)
муз. М. Кутаса.“Жыві, Нясвіж!” (на сл. У. Шарапава)
муз. Я. Карпуця. “Коласаўскі край” (на сл. А Змачынскага)
муз. и сл. У. Ценунина. “ А на Вилией рекой”
муз. М. Шагава. “Край мой Арэскі” (на сл. Н. Крукоўскай)


Як часта чулі аўтары-выканаўцы і кіраўнік народнага клуба «Жывіца» пасля канцэртаў: «А ці ёсць у вас дыскі з запісамі, каб можна было і дома яшчэ паслухаць такія цудоўныя песні?» Але, на жаль, на гэтае пытанне даводзілася адказваць адмоўна. Бо такіх дыскаў сапраўды не было, хоць аўтары-выканаўцы і іх творы ўжо даўно аблашчаныя любоўю гледачоў шматлікіх канцэртаў і слухачоў радыёперадач. Запіс песні - працэс складаны, працаёмкі і фінансава няпросты, а ўжо выпуск цэлага дыска - тым больш. Але «Жывіца» не прывыкла здавацца, і гэтае пытанне быў нявырашаным толькі да нядаўняга часу. 2008 адзначыўся не толькі выпускам чарговага зборніка вершаў, але і з’яўленнем такога доўгачаканага дыска з песнямі кампазітараў і выканаўцаў музычнай секцыі клуба. У дыск увайшлі 23 песні аўтараў з розных куткоў Мінскай вобласці на розныя тэматыкі ад патрыётыкі да любоўнай лірыкі, выкананыя пад гітару і аркестроўку, сольна і ў складзе груп. «Ляці і вяртайся» - гэта не проста назва дыска, але дасканалы сімвал адносін паміж артыстамі і іх публікай, калі адбываецца магічны ўзаемаабмен думкамі, пачуццямі, энергіямі.
Методист ГУ МОЦНТ,
куратор музыкальной
секции клуба “ Жывіца»
Галина Дорош
автор - karirina.3   ::   просмотров - 1 245   ::   комметариев - 0   ::   дата - 8-09-2011, 15:45
«Шчабятушкі»/«Щебетушки». г. Мінск (2007г.)


Свою творческую издательскую работу Народный клуб композиторов и поэтов Минской области «Жывица» начал с впуска сборника стихов и песен для детей, о детях и с участием юных авторов. И вот спустя 3 года увидел свет новый детский сборник «Щебетушки». В отличии от предыдущего он имеет цветные картинки не только на обложке, но и внутри. Причём художниками выступили учащиеся детской школы искусств из п. Михановичи, Минского района. Таким образом клуб объединил не только композиторов и поэтов, но и художников.
Сборник традиционно двухъязычен. В его состав вошло20 авторов.

Редактор: Корженевская Г.А.
Рисунки Маковского Александра и Маковцова Максима
Художник обложки: Михайлович В.А.
Издательство: ЧУП “ Радиола-плюс” г. Минск, 2007г.

Сваю творчую выдавецкую працу народны клуб кампазітараў і паэтаў Мінскай вобласці «Жывіца» пачаў з выпуска зборніка вершаў і песень для дзяцей, аб дзецях і з удзелам юных аўтараў. І вось праз тры гады ўбачыў свет новы дзіцячы зборнік «Шчабятушкі». У адрозненні ад папярэдняга ён мае каляровыя малюнкі не толькі на вокладцы, але і ўнутры. Прычым мастакамі выступілі навучэнцы дзіцячай школы мастацтваў з п. Міханавічы, Мінскага раёна.. Такім чынам клуб аб’яднаў не толькі кампазітараў і паэтаў, але і мастакоў.

Зборнік традыцыйна двухмоўны. У яго склад увайшло20 аўтараў:
Анкудзінава Валянціна (г. Барысаў)
Багдановіч Лёля (г. Барысаў)
Виноградов Дмитрий (г. Узда)
Дорош Галина (г. Марьина Горка)
Кажура Віктар (г. Вілейка)
Карнаухова Ирина (Минский район)
Курак Яніна (Уздзенікі раён)
Ліпай Ліза (8 гадоў, Уздзенікі раён)
Мелешкевич Софья (г. Марьина Горка)
Мялешка Лілія (г. Клецк)
Нічыпаровіч Галіна (г. Узда)
Нупрэйчык Галіна (г. Клецк)
Подашвская Рита (г. Борисов)
Рунцэвіч Уладзімір (г. Мар’іна Горка)
Сергиенкова Генриетта (г. Борисов)
Сінкевіч Святлана (г. Жодзіна)
Сітнікава Ганна (г. Смалявічы)
Сухомлина Лариса (г. Борисов)
Тамбулатава Святлана (Клецкі раён)
Шчарбакова Валянціна (г. Нясвіж)

Рэдактар: Каржанеўская Г.А.
Малюнкі Макоўскага Аляксандра і Макаўцова Максіма
Мастак вокладкі: Міхайловіч У.А.
Выдавецтва: ПУП “Радыёла-плюс” г. Мінск, 2007г.

Методист ГУ МОЦНТ, куратор музыкальной секции клуба “ Жывіца»
Галина Дорош
автор - karirina.3   ::   просмотров - 1 429   ::   комметариев - 0   ::   дата - 1-09-2011, 12:15
“Душа не можа памыліцца…”/ “Душа не может ошибиться…” г.Минск (2006г.)


В очередном сборнике клуба собраны стихи авторов из разных районов Минской области. Сформирован он по алфавитному принципу, где каждый автор выставил на суд по несколько произведений без ограничений в выборе темы и задания определённой программы.

Редактор – Галина Корженевская
Художник: Владислав Михайлович
Издательство: ТОО «Ковчег» г. Минск, 2006г.

У чарговым зборніку клуба сабраны вершы аўтараў з розных раёнаў Мінскай вобласці. Сфарміраваны ён па алфавітным прынцыпе, і кожны аўтар выставіў на суд па некалькі твораў без абмежаванняў у выбары тэмы і заданні пэўнай праграмы.
У зборнік увайшлі:
1. Анкудзінава Валянціна (г.Барысаў)
2. Багдановіч Лёля (г. Барысаў)
3. Бандаровіч Ала (Стаўбцоўскі раён)
4. Вайцяховіч Наталля (Уздзенскі раён)
5. Дораш Галіна (Пухавіцкі раён)
6. Завея Людміла (Клецкі раён)
7. Кажура Віктар (Вілейскі раён)
8. Каляда Тамара (Уздзенскі раён)
9. Карнаухава Ірына (Мінскі раён)
10. Карпуць Яўгеній (Стаўбцоўскі раён)
11. Марын Мікалай (Пухавіцкі раён)
12. Мацюк Бажэна (Вілейскі раён)
13. Мазгоў Анатолій (г. Барысаў)
14. Меляшкевіч Сафія (Пухавіцкі раён)
15. Мялешка Лілія (Клецкі раён)
16. Мурашка Людміла (Пухавіцкі раён)
17. Наўчанкова Альдонія (Клецкі раён)
18. Нічыпаровіч Галіна (Уздзенскі раён)
19. Нупрэйчык Галіна (Клецкі раён)
20. Аўчыннікаў Юрый (г. Барысаў)
21. Падашэўская Рыта (г. Барысаў)
22. Патула Кацярына (г. Барысаў)
23. Радкевіч Алена (Пухавіцкі раён)
24. Рунцэвіч Уладзімір (Пухавіцкі раён).
25. Рымашэўскі Генадзь (Чэрвеньскі раён).
26. Сакалова Вольга (Мінскі раён)
27. Тападзе Ліана (Уздзенскі раён)
28. Хадасевіч Уладзіслаў (Дзяржынскі раён)
29. Фарботка Лідзія (Стаўбцоўскі раён)
30. Чэрнышэўскі Валерый (Барысаўскі раён)
31. Шкода Анатолій (г. Заслаўе)

Рэдактар – Галіна Каржанеўская
Мастак: Уладзіслаў Міхайлавіч
Выдавецтва: ТАА «Каўчэг» г. Мінск, 2006г.
автор - karirina.3   ::   просмотров - 1 658   ::   комметариев - 0   ::   дата - 1-09-2011, 12:03
«Люстэрка душы»  /«Зеркало души» г. Минск  (2005г.)


«Зеркало души» – это первый подарок любителям авторской песни от композиторов клуба. Полноценный нотный сборник с 28-ю песнями выполнен в большом, удобном для глаз размере. На его страницах можно найти уже полюбившиеся публике песни таких авторов как:
Богданович Лёли (г. Борисов)
Белановской Валентины (г. Борисов)
Дорош Галины (г. Марьина Горка)
Карнауховой Ирины (Минский район)
Карпутя Евгения (г. Столбцы)
Кощево Тамары (Дзержинский район)
Михайловского Николая (г. Березино)
Петкуна Олега (Дзержинский район)
Сушко Дмитрия (г.Молодечно)
Ценунина Владимира (г. Вилейка)
Шибко Аллы (г. Узда)

Нотографик: Карнаухова Ирина
Редактор поэтических текстов: Легостаева Алина
Музыкальный редактор: Атрашкевич Елена
Художник: Михайлович Владислав

«Люстэрка душы» – гэта першы падарунак аматарам аўтарскай песні ад кампазітараў клуба. Паўнавартасны нотны зборнік з 28-ю песнямі выкананы ў вялікім, зручным для вачэй памеры. На яго старонках можна знайсці песні, такіх аўтараў, якіх ўжо палюбіла публіка. Гэта:
Багдановіч Лёля (г. Барысаў)
Белановская Валентина (г. Борисов)
Дорош Галина (г. Марьина Горка)
Карнаухова Ирина (Минский район)
Карпуць Яўген (г. Стоўбцы)
Кощево Тамара (Дзержинский район)
Михайловский Николай (г. Березино)
Петкун Олег (Дзержинский район)
Сушко Дмитрий (г.Молодечно)
Цанунін Уладзімір (г. Вілейка)
Шибко Алла (г. Узда)

Нотаграфік: Карнаухава Ірына
Рэдактар паэтычных тэкстаў: Легостаева Аліна
Музычны рэдактар: Атрашкевіч Алена
Мастак: Міхайловіч Уладзіслаў
автор - karirina.3   ::   просмотров - 1 482   ::   комметариев - 0   ::   дата - 1-09-2011, 11:51
«Бурштынавы россып»/«Янтарная россыпь» г. Минск  (2005г.)


Точно драгоценные бусинки на нитку, собирает «Жывіца» таланты, рассыпавшиеся по всей территории Минской области. Сборник стихов – «Янтарная россыпь» – это результат поиска этих самых талантов. И как на нитке из янтарных бус нельзя найти одинаковых бусин, так и каждый автор и выражение его мыслей, тоже оригинальны и ценны. А потому всё самое на наш взгляд интересное, вне зависимости от уровня мастерства и «стажа», было собрано во втором совместном сборнике клуба. Сборник сформирован по региональному принципу, чтобы можно было увидеть, откуда же пришли к нам наши талантливые авторы.
В сборник включены стихи на 2-х языках: русском и белорусском.

Редактор: Галина Коржаневская
Художник: Владислав Михайлович
Издательство: «Ковчег» г. Минск 2005г.

Точне сапраўдыя каштоўныя пацеркі на нітку, збірае «Жывіца» таленты, рассыпаныя па ўсёй тэрыторыі Мінскай вобласці. Зборнік вершаў - «Бурштынавы россып» - гэта вынік пошуку гэтых самых талентаў. І як на нітцы з бурштынавых караляў нельга знайсці аднолькавых пацерак, так і кожны аўтар і выраз яго думак, таксама арыгінальныя і каштоўныя. А таму ўсё самае на наш погляд цікавае, па-за залежнасці ад узроўню майстэрства і «стажу», было сабрана ў другім сумесным зборніку клуба. Зборнік сфарміраваны па рэгіянальным прынцыпе, каб можна было ўбачыць, адкуль ж прыйшлі да нас нашы таленавітыя аўтары.

Клецкі раён
Галіна Нупрэйчык
Людміла Завея
Альдонія Наўчанкова
Лілія Мялешка
Таццяна Цвірка
Светлана Тамбулатова

г. Заслаўе
Кацярына Шкода
Вольга Арлоўская
Анатолий Шкода
Георгий Гресь
Максим Гершанков
Ирина Садковская

г. Барысаў
Лёля Багдановіч
Светлана Мороз
Анатолий Мозгов
Кацярына Патула
Рита Подашевская
Валентина Анкудинова

Барысаўскі раён
Яўген Прадзядовіч

Капыльскі раён
Алексей Третьяк
Наталля Дземідзенка
Казімір Кухарчык

Пухавіцкі раён
Уладзімір Рунцэвіч
Николай Марин
Людмила Колодинская
Елена Радкевич

Мінскі раён
Яўген Пясецкі
Ирина Карнаухова

Стаўбцоўскі раён
Лідзія Фарботка
Ала Бандаровіч

Вілейскі раён
Іна Амельчанка

Уздзенскі раён
Галіна Нічыпаровіч
Яўгенія Жукоўская
Лиана Топадзе
Ала Шыбко
Зінаіда Жукоўская
Ангелина Ярохович
Марина Литвинко
Зоя Калкоўская
Дмитрий Виноградов
Тамара Каляда
Наталля Вайцэховіч

Г. Жодзіна
Кристина Гармаза

У зборнік уключаны вершы на 2-х мовах: рускай і беларускай.

Рэдактар: Галіна Каржанеўская
Мастак: Уладзіслаў Міхайлавіч
Выдавецтва: «Каўчэг» г. Мінск 2005г.
автор - karirina.3   ::   просмотров - 1 478   ::   комметариев - 0   ::   дата - 1-09-2011, 11:43
“Вясёлыя кропелькі” / «Весёлые капельки»   (2004г.)


Гэта першы паэтычны зборнік непрафесійных паэтаў Міншчыны. І, як і ўсё самае дарагое і найлепшае, ён – для дзяцей. Нашы аўтары пішуць на 2-х мовах, і таму мы не абмяжовывалі зборнік рамкамі аднамоўя.

Это первый поэтический сборник непрофессиональных поэтов Минщины. И, как и все самое дорогое и лучшее, он – для детей. Наши авторы пишут на 2-х языках, и поэтому мы не ограничивали сборник рамками одноязычия.
Кроме стихов в его состав так же вошли и несколько песен композиторов клуба
На русском языке:

Барковский Пётр (г. Борисов)
Виноградов Дмитрий (г. Узда)
Дорош Галина (г. Марьина Горка)
Карнаухова Ирина (Минский район)
Лисовская Галина (г. Борисов)
Марин Николай (Пуховчский район)
Минченя Тамара (г. Копыль)
Мотуз Любовь (г. Копыль)
Подашевская Рита (г. Борисов)
Радкевич Елена (г. Марьина Горка)
Сергиенкова Генриетта (г. Борисов)
Сухомлина Лариса (г. Борисов)

На беларускай мове:
Арлоўская Вольга (г. Заслаўе)
Багдановіч Лёля (г. Барысаў)
Завея Людміла (Клецкі раён))
Ліпай Ліза (8 гадоў, Уздзенскі раён)
Лобач Вольга (Лагойскі раён)
Матусевіч Вікторыя (12 гадоў, Капыльскі раён)
Мялешка Лілія (г. Клецк)
Наўчанкова Альдонія (г. Клецк)
Нічыпаровіч Галіна (г. Узда)
Нупрэйчык Галіна (г. Клецк)
Палякова Алена (г. Барысаў)


Акрамя вершаў ў склад зборніка так сама увайшлі і некалькі песен кампазітараў клуба:
Бокуць Вольгі (Уздзенскі раён)
Карпуця Яўгена (г.Стоўбцы)
Кашчэвай Тамары (Дзяржынскі р-н)
Міхайлоўскага Мікалая (г. Беразіно)
Петкуна Алега (Дзяржынскі р-н)

Рэдактар: Каржанеўская Г.А.
Мастак: Міхайловіч У.А.
Выдавецтва: РУП “Камп’ютэрны цэнтр” г. Мінск 2004г.

Методист ГУ МОЦНТ, куратор музыкальной секции клуба “ Жывіца»
Галина Дорош
автор - karirina.3   ::   просмотров - 1 439   ::   комметариев - 0   ::   дата - 1-09-2011, 11:24
Першая кніга вершаў Святланы Быкавай “Откровение позднего лета” выйшла ў мінскім выдавецтве “Смэлток” у сярэдзіне лета 2010 года. Як стала традыцыйным – невялікім прэзентацыйным накладам, які на гэты час хутчэй за ўсё разышоўся. Сягоння стала модным папікаць паэтаў за кніжкі, выдадзеныя за ўласныя сродкі. Прычым звычайна падобныя пагардлівыя адносіны (не заглядаючы ў тэкст – агулам) выказваюць пісьменнікі, якім пасады дазваляюць выкарыстоўваць для рэалізацыі ўласных шэдэўраў дзяржаўны рэсурс. Не хацелася б ідэалізаваць мінулыя часы, аднак некалі ўсё ж былі пэўныя ўстойлівыя серыі...
автор - karirina.3   ::   просмотров - 2 690   ::   комметариев - 0   ::   дата - 24-09-2010, 13:17

Голосование:
Какие стихи Вам больше нравятся?


Показать все опросы

Наши друзья
Счетчики