“На парозе вечнасці”/ “На пороге вечности” г. Минск (2010г.)


Его содержание было определено одной, но очень серьёзной темой – темой войны. Она периодически встречалась у авторов клуба, но не всегда она была уместна в подборках коллективных сборников. Но в юбилейный год Победы над фашизмом все эти стихи пришлись как нельзя кстати. 65-летие Победы в Великой Отечественной войне стало еще одной знаменательной датой в жизни нашей страны. Члены народного клуба композиторов и поэтов "Жывіца" государственного учреждения "Минский областной центр народного творчества" не остались равнодушными к историческому событию, которое навсегда останется в народной памяти. Поэтому появилась необходимость в тематическом издании, чтобы через поэтическое слово быть причастными с живыми и непосредственными участниками и свидетелями той страшной войны.
Клуб "Живица" представляет очередной сборник своих произведений, который посвящен одной из самых героических и трагических страниц нашей истории - Великой Отечественной войне, а также конфликтом в Афганистане, Чечне и т.д.

Редактор: Юрась Нераток
Издательство: “ Печенко” г. Минск, 2010г.

Яго змест быў азначаны адной, але вельмі сур’ёзной тэмай – тэмай вайны. Яна перыядычна сустракалася ў творчасці аўтараў клуба, але не заўсёды была да месту ў падборках калектыўных зборнікаў. Але ў юбілейны год Перамогі над фашызмам ўсе гэтыя вершы прыйшліся як нельга дарэчы. 65-годдзе Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне стала яшчэ адной знамянальнай датай у жыцці нашай краіны. Члены народнага клуба кампазітараў і паэтаў “Жывіца” дзяржаўнай установы “Мінскі абласны цэнтр народнай творчасці” не засталіся абыякавымі да гістарычнай падзеі, якая назаўжды застанецца ў народнай памяці. Таму з'явілася неабходнасць у тэматычным выданні, каб праз паэтычнае слова быць датычнымі з жывымі і непасрэдныя ўдзельнікамі і сведкамі той страшнай вайны.
Клуб “Жывіца” прадстаўляе чарговы зборнік сваіх твораў, які прысвечаны адной з самых гераічных і трагічных старонак нашай гісторыі – Вялікай Айчыннай вайне, а таксама канфліктам ў Афганістане, Чачні і г.д.

Рэдактар: Юрась Нераток
Выдавец: “ Печанко”г. Мінск, 2010г.

У зборнік вайшлі вершы:
1. Акулёнак Валянціны (г. Салігорск)
2. Анкудзінавай Валянціны (г. Барысаў)
3. Азарка Настассі (г. Нясвіж)
4. Багдановіч Лёлі (г. Барысаў)
5. Быкавай Святланы (г. Заслаўе)
6. Вайцяховіч Наталлі (Уздзенскі раён)
7. Валявач Антона (г. Нясвіж)
8. Гасціловіч Зінаіды (г. Валожын)
9. Дзікай Алы (Дзяржынскі раён)
10. Дораш Галіны (г. Мар’іна Горка)
11. Ешманскага Івана (Пухавіцкі раён)
12. Жылко Уладзіміра (г. Нясвіж)
13. Каляда Тамары (г.Узда)
14. Карнаухавай Ірыны (Мінскі раён)
15. Карпуць Яўгенія (г. Стаўбцы)
16. Красавіцкай Веры (г. Клецк)
17. Крутавай Ліліі (г. Нясвіж)
18. Макарэвіча Барыса (г. Крупкі)
19. Марына Мікалая (Пухавицкі раён)
20. Маркаў Анатолій (г. Стоўбцы)
21. Матусевіч Вікторыі (г. Капыль)
22. Меляшкевіч Соф’і (г. Мар’іна Горка)
23. Мялешка Ліліі (г. Клецк)
24. Мацневай Веры (г. Нясвіж)
25. Наўчанковай Альдоніі (г. Клецк)
26. Нічыпаровіч Галіны (г. Узда)
27. Нупрэйчык Галіны (г. Клецк)
28. Арлова Анатолія (г. Мар’іна Горка)

Ирина Карнаухова, руководитель клуба
автор - karirina.3   ::   просмотров - 1 373   ::   комметариев - 0   ::   дата - 8-09-2011, 16:14
«Дзіцячыя сакрэты» /«Детские секреты», г. Мінск (2010г.)


Третий, вышедший клубный сборник стихов для детей и про детей «Дзіцячыя сакрэты» («Детские секреты»), отразил очень много новых, современных тенденций. Вот как пишет Алла Дикая из Дзержинского района:

Разгубіўся Зайцаў Вася:
“Пакахаць каго у класе?
За суседняй партай Зіна
Ўсё бяжыць да магазіна,
Ўвесь урок жуе цукеркі,
У класе кідае паперкі.
Не, такую пакахаць –
Толькі смецце век збіраць.
Не падыдзе і Людміла.
Бачыў сам: яна курыла.
А такую пакахаць –
Будзеш толькі дым глытаць.
Вольгу нельга пакахаць:
Ўчора не дала спісаць.

Шмат дзяўчат на белым свеце –
Пашукаю ў інтэрнэце!”

А ей вторит Валентин Ковалив (Минский район):

ПРЕДПОЧТЕНИЯ
У тебя есть Интернет.
У меня – друг Колька.
У тебя есть сто монет.
У меня нет столько.

У тебя есть телефон
Сотовый да с камерой.
У меня – капели звон
И улыбка мамина.

47 авторов почти со всей Минщины «окунулись» в детство и детский мир. Украшением сборника стали отражающими тексты стихов рисунки художницы Ольги Озолинь. Плодотворно потрудился над редактурой замечательный поэт, член Союза белорусских писателей, друг клуба – Василий Алексеевич Жукович. Издательство“Смэлток”, г. Минск


Трэці вышадшы клубны зборнік вершаў для дзяцей і пра дзяцей «Дзіцячыя сакрэты» («Дзіцячыя сакрэты»), адбіў вельмі шмат новых, сучасных тэндэнцый. 47 аўтараў амаль з усёй Міншчыны «акунуліся» ў дзяцінства і дзіцячы свет. Упрыгажэннем зборніка сталі малюнкі мастачкі Вольгі Озолинь, якія адлюстроўваюць тэксты вершаў. Плённа папрацаваў над рэдактурай выдатны паэт, член Саюза беларускіх пісьменнікаў, сябар клуба - Васіль Аляксеевіч Жуковіч. выдавецтва "Смэлток", г. Мінск

Аўтары, чые вершы увайшли ў зборнік:
1. Акулёнак Валянціна (г. Салігорск)
2. Анкудзінава Валянціна (г. Барысаў)
3. Багдановіч Лёля (г. Барысаў)
4. Брыцкая Алена (г. Барысаў)
5. Броска Вячаслаў (Мядзельскі раён)
6. Быкава Святлана (г. Заслаўе)
7. Гасціловіч Зінаіда (г. Валожын)
8. Грэсь Георгій (г. Заслаўе)
9. Губарава-Крупская Зінаіда (г. Вілейка)
10. Дабравольская Ангеліна (Пухавіцкі раён)
11. Дзікая Ала (Дзяржынскі раён)
12. Дораш Галіна (г. Мар’іна Горка)
13. Кажура Віктар (г. Вілейка)
14. Каляда Тамара (г.Узда)
15. Карнаухава Ірына (Мінскі раён)
16. Каваліў Валянцін (Мінскі раён)
17. Левітан Жанна (Нясвіжскі раён)
18. Ліпай Кацярына (г.Узда)
19. Макарэвіч Барыс (г. Крупкі)
20. Маркаў Анатолій (г. Стоўбцы)
21. Мацнева Вера (г. Нясвіж)
22. Матусевіч Вікторыя (г. Капыль)
23. Мінчэня Тамара (г. Капыль)
24. Мотуз Любоў (г. Капыль)
25. Мялешка Лілія (г. Клецк)
26. Мазгоў Анатолій (г. Барысаў)
27. Наўчанкова Альдонія (г. Клецк)
28. Нічыпаровіч Галіна (г. Узда)
29. Нупрэйчык Галіна (г. Клецк)
30. Арлоў Анатолій (г. Мар’іна Горка)
31. Падашэўская Маргарыта (г. Барасаў)
32. Папова Валянціна (г. Салігорск)
33. Прыгун Тамара (г. Нясвіж)
34. Пунінская Тамара (г. Вілейка)
35. Рунцэвіч Уладзімір (Пухавіцкі раён)
36. Рымашэўскі Генадзь (г. Чэрвень)
37. Сінкевіч Святлана (г. Жодзіна)
38. Сітнікава Ганна (г. Смалявічы)
39. Скробатава Алена (г. Валожын)
40. Скапенка Марыя (Пухавіцкі раён)
41. Фіцнер Яўген (Пухавіцкі раён)
42. Цанунін Уладзімір (г. Вілейка)
43. Шапавалава Марына (Мінскі раён)
44. Шчарбакова Валянціна (г. Нясвіж)
45. Шчарбакова Кацярына (г. Нясвіж)
46. Яблонскі Дзмітрый (г. Смалявічы)


Ирина Карнаухова,
руководитель народного клуба
композиторов и поэтов «Жывіца» ГУ МОЦНТ
автор - karirina.3   ::   просмотров - 1 942   ::   комметариев - 0   ::   дата - 8-09-2011, 16:12
«Шчыраванне»/ "Щедрость",г. Минск (2010г.)


Очередной песенный диск «Шчыраванне» увидел свет в конце 2010г. У композиторов клуба народного клуба композиторов и поэтов «Жывіца» ГУ «Минский областной центр народного творчества» всегда накапливается много материала, который часто используется на различных концертах, но, к сожалению, они не избалованы выпуском музыкальных дисков из-за дороговизны процесса. А потому новый диск не просто долгожданный подарок всем клубникам, но он ещё и двойной! Что дало возможность каждому автору выставить на суд слушателей не одну, а две работы.
Составитель: Карнаухова И.А.
Сведение: Сушко Д.И.
Дизайн обложки: Дорош Г. И.


Чарговы песенны дыск «Шчыраванне» убачыў свет у канцы 2010г. У кампазітараў клуба народнага клуба кампазітараў і паэтаў "Жывіца» ГУ "Мінскі абласны цэнтр народнай творчасці» заўсёды збіраецца шмат матэрыялу, які часта выкарыстоўваецца на розных канцэртах, але, на жаль, яны не распешчаны выпускам музычных дыскаў з-за дарагоўлі працэсу. А таму новы дыск не проста доўгачаканы падарунак усім удзельнікам клуба, але ён яшчэ і падвоены! Што дало магчымасць кожнаму аўтару выставіць на суд слухачоў не адну, а дзве працы.
Складальнік: Карнаухава І.А.
Звядзенне: Сушко Д.І.
Дызайн ўкладкі: Дораш Г. І.

Змест песеннага дыска “Шчыраванне”
1.
1.“Моему ангелу” – сл. і муз. Галіны Дораш (г. Мар’іна Горка), апр. А. Піліпаўца, вык. Галіна Дораш
2. “Шчыраванне” – сл. Наталлі Бордак (г. Нясвіж), муз. Дзмітрыя Окунева (г. Жодзіна), вык. Арсеній Ракуцька
3. “Анёл” – сл. і муз. Яўгена Прадзядовіча (Барысаўскі раён), вык. Валянціна Беланоўская (г. Барысаў)
4. “Белы князь” – сл. К. Несцер, муз. Дзмітрыя Окунева (г. Жодзіна), вык. ансамбль “Эстеціс” (г.Жодзіна)
5. “Страдивари” – сл. і муз. Сяргея Пракоф’ева (г. Нясвіж), вык. аўтар
6. “Ой, ляцелі лебедзі” – сл. І. Муравейкі, муз. Мікалая Шагава (г. Любань), вык. узорны вакальна-эстрадны калектыў “Цэнтр”, кір. М. Шагаў
7. “Беразіно” – сл. М. Краснакуцкага, муз. Мікалая Міхайлоўскага (г. Беразіно), вык. Мікалай Міхайлоўскі
8. “Скарбніца” – сл. Вольгі Сакаловай (Мінскі раён), муз. Т. Кашчэва (Дзяржынскі раён), вык. Тамара Кашчэва
9. “Развітанне” – сл. В. Жуковіча, муз. Таццяны Захарыч (г. Вілейка), вык. Таццяна Захарыч
10.“Ой, вы, дарожанькі” – сл. Я. Коласа, муз. Т. Барэхавай (г. Стоўбцы), вык. народны вакальны ансамбль “Берагіня”, кір.Т. Барэхава
11. “Зимушка-зима” – сл. і муз. Таццяны Маслоўскай (Мінскі раён), апр. Д. Сушко, вык аўтар
12. “Гусанька” – сл. С. Шушкевіча, муз. Валянціна Каваліва (Мінскі раён), апр. Д. Сушко, вык. Валянцін Каваліў
13.“Дарога дамоў” – сл. і муз Кацярыны Каляда (г. Жодзіна), апр. Д. Сушко, вык. аўтар
14. “Без весткі” – сл. Зінаіды Гасціловіч (г. Валожын), муз. Д. Краскоўскага, апр.А. Куракіна, вык. Дзмітрый Краскоўскі
15. “В медсанбате” – сл. і муз. Сяргея Пракоф’ева (г. Нясвіж), вык. аўтар
16.“Ветэраны” – сл. І. Муравейкі, муз. Анатоля Кісяля (Любанскі раён), вык. Анатоль Кісель
17. “Шлях” – сл. і муз. Валянціны Дзяшчэня (Слуцкі раён), апр. Д. Сушко, вык. аўтар
18. “Школьный бал” – сл. Таццяны Цветковай (г. Вілейка), муз. Сяргея Верамеева (Вілейскі раён), вык. Сяргей Верамееў
19. “Сто год таму” – сл. Веры Кавалеўскай (г. Клецк), муз. Галіны Дораш (г. Мар’іна Горка), акампаніятар Сяргей Пічуха (Чэрвеньскі раён),
вык. Галіна Дораш
20. “Готов любить” – сл. Галіны Шаўчэнкі (г. Мар’іна Горка), муз. Анатоля Мяккага (Мінскі раён), вык. Анатоль Мяккі

2.
21. “Каханне” – сл. і муз Кацярыны Каляды (г. Жодзіна), апр. Д. Сушко, вык. аўтар
22. “Ожидание” – сл. і муз. Валянціны Дзяшчэня (Слуцкі раён), апр. Д. Сушко, вык. аўтар
23. “Мечта о танго” – сл. В. Жуковіча, муз. І. Карнаухавай (Мінскі раён), апр. В.Зельскага і А. Піліпаўца, вык. Ірына Карнаухава
24. “Тоска” – сл. Вольгі Шостак (г. Нясвіж ), муз. Г. Ліфанавай, вык. Галіна Ліфанава
25. “Синие глаза” – сл. і муз. Анатоля Мяккага (Мінскі раён), вык. аўтар
26. “Прощай, любовь моя земная” – сл. і муз. Барыса Ветлугіна (г. Нясвіж), акампаніятар Сяргей Пракоф’еў (г. Нясвіж), вык. аўтар
27. “Малюй мой цень” – сл. і муз. Тамары Барэхавай (г. Стоўбцы), вык. народны вакальны ансамбль “Берагіня”, кір.Т. Барэхава
28. “Вінавата зіма” – сл. Зінаіды Гасціловіч (г. Валожын), муз. І. Караньковай, вык. Ірына Каранькова
29. “Две души” – сл. і муз. Таццяны Маслоўскай (Мінскі раён), апр. С. Сарокіна, вык. аўтар
30. “Как я раньше жил” – сл. і муз. Дзмітрыя Сушко (г. Маладзечна), вык. Віталій Капцёнак
31. “Каханне” – сл. Вольгі Сакаловай (Мінскі раён), муз. Т. Кашчэва (Дзяржынскі раён), вык. Тамара Кашчэва
32. “Туман на даліне” – сл. народныя, муз. Алега Пяткуна (г. Дзяржынск), вык. Ганна Аўсяннікава
33. “Хрустальная любовь” – сл. і муз. Сяргея Верамеева (Вілейскі раён), вык. аўтар
34. “Беларусяняты” – сл. А. Янкоўскай, муз. Алега Пяткуна (г. Дзяржынск), вык. дзіцячая студыя эстраднай песні “Задорынкі” Дзяржынскага ГДК,
кір. Н. Хрыстафорава
35. “Папа, мама и я” – сл. Мікалая Марына (Пухавіцкі раён), муз. Валянціна Каваліва (Мінскі раён), апр. Д. Сушко, вык. Валянцін Каваліў
36. “Новогодняя песня” – сл. і муз. Дзмітрыя Сушко (г. Маладзечна), вык. аўтар
37. “Голас” – сл. і муз. Яўгена Прадзядовіча (Барысаўскі раён), вык. Валянціна Беланоўская (г. Барысаў)
38. “Когда я сделаюсь стара” – сл. Вольгі Шостак (г. Нясвіж), муз. Г. Ліфанавай, вык. Галіна Ліфанава
39. “Стары анекдот” – сл. і муз. Уладзіміра Цануніна (г. Вілейка), апр. Уладзіміра Лапціка (г. Вілейка), вык. Уладзімір Цанунін
40. “Каларада” – сл. Уладзіміра Цануніна (г. Вілейка), муз. і апр. Уладзіміра Лапціка (г. Вілейка), вык. народны калектыў
аўтарскай песні “Элегія” Вілейскага ГПК, кір. Т. Захарыч
автор - karirina.3   ::   просмотров - 1 736   ::   комметариев - 0   ::   дата - 8-09-2011, 16:07
“Срэбны блюз” / “Серебряный блюз" г. Минск (2009г.)


Белы снег так кладзецца прыгожа і роўна.
Гэта зімняя ноч сцеле чысты абрус.
І танцуюць сняжынкі прыгожа, чароўна,
Непаўторны, нібы ўпершыню, срэбны блюз.

"Серебряный блюз". Именно эти строки из стихотворения поэтессы из Несвижа Жанны Левитан были взяты для названия очередного сборника народного клуба композиторов и поэтов “Жывіца” ГУ "Минский областной центр народного творчества», который был посвящен 70-летию создания центра.
Издание это интересное уже тем, что, как ни в какое другое предыдущее, в него вошла большее количество авторов клуба (60 поэтов и 21 композитор). А во-вторых: теперь авторов можно увидеть в лицо - в сборнике помещены фотографии и небольшая аннотация на каждого из них. Но самое главное, что еще отличает сборник от всех изданных ранее, это то, что он состоит из 2-х частей: в одной напечатаны стихи, в другой - песни. Таким образом, вниманием были охвачены члены обеих работающих в клубе секций - поэтической и композиторской (ранее печатались отдельно и предпочтение было у поэтов - 5:2).
В-третьих: отдельным разделом в поэтическом сборнике прошли авторы-победители проведённого клубом конкурса «Спасите, люди, всё живое». Среди них не только участники клуба, но и новые имена, такие как Эра Ставер, Галина Новик и школьница Катерина Макаревич.

Редактор: Галина Коржаневская
Издатель: Печенко А.Г.


“Срэбны блюз”. Менавіта гэтыя радкі з верша паэткі з Нясвіжа Жаны Левітан былі ўзяты для назвы чарговага зборніка народнага клуба кампазітараў і паэтаў “Жывіца” ДУ “Мінскі абласны цэнтр народнай творчасці”, які быў прысвечаны 70-годдзю стварэння цэнтра.
Выданне гэтае цікавае ўжо тым, што, як ні ў якое іншае папярэдняе, у яго увайшла большая колькасць аўтараў клуба (60 паэтаў і 21 кампазітар). А па-другое: цяпер аўтараў можна ўбачыць у твар – у зборніку змешчаны фотаздымкі і невялікая анатацыя на кожнага з іх. Але самае галоўнае, што яшчэ адрознівае зборнік ад усіх выданых раней, гэта тое, што ён складаецца з 2-х частак: у адной надрукаваны вершы, у другой – песні. Такім чынам, увагай былі ахоплены члены абедзьвюх працуючых у клубе секцый – паэтычнай і кампазітарскай (раней друкаваліся паасобку і перавага была ў паэтаў – 5:2).
Па-трэцяе: асобным раздзелам у паэтычным зборніку прайшлі аўтары-пераможцы праведзенага клубам конкурсу «Ратуйце, людзі, усё жывое». Сярод іх не толькі ўдзельнікі клуба, але і новыя імёны, такія як Эра Ставер, Галіна Новік і школьніца Кацярына Макарэвч.

Редактар: Галіна Каржанеўская
Выдавец: Печанко А.Г.


1 ЧАСТЬ:
Азарка Настасся (Настасся Валошка) (г. Нясвіж)
Акулёнок Валентина (г. Солигорск)
Ананьина Светлана (г. Несвиж)
Багдановіч Лёля (г. Барысаў)
Бандаровіч Ала (г. Стоўбцы)
Брицкая Елена (г. Борисов)
Быкова Светлана (г. Заславль)
Быль Віталь (г. Нясвіж)
Вайцяховіч Наталля (Уздзенскі раён)
Гасціловіч Зінаіда (г. Валожын)
Гресь Григорий (г. Заславль)
Гузеева Раиса (Борисовский район)
Дзікая Ала (Дзяржынскі раён)
Дзянскевіч Анатоль ( Чэрвенскі раён)
Дорош Галина (г. Марьина Горка)
Емельянаў Алесь (Мінскі раён)
Кажура Віктар (г. Вілейка)
Калкоўская Зоя (Уздзенскі раён)
Каляда Кацярына (г. Жодино)
Каляда Тамара (г. Узда)
Канановіч Ігар (г. Клецк)
Карнаухова Ирина (Минский район)
Карпуць Яўгеній (г. Стоўбцы)
Кішко Яўген (г. Клецк)
Ключенович Людмила (Солигорский район)
Косік Таццяна (Валожынскі раён)
Левітан Жана (Несвижскі раён)
Любанец Соф’я (г. Нясвіж)
Марин Николай (Пухавичский район)
Мацнева Вера (г. Нясвіж)
Мацюк Бажэна (г. Вілейка)
Мозгов Анатолий (г. Борисов)
Мялешка Лілія (г. Клецк)
Наўчанкова Альдонія (г. Клецк)
Нічыпаровіч Галіна (г. Узда)
Нупрэйчык Галіна (г. Клецк)
Патуло Екатерина (Борисовский район)
Паўлоўскі Сяргей (Вілейскі раён)
Подашевская Рита (Борисовский район)
Попова Валентина (г. Солигорск)
Прадзядовіч Яўген (г. Барысаў)
Прокарина Олнг (Несвижский район)
Прокофьев Сергей (Несвижский район)
Радкевич Елена (г. Марьина Горка)
Рунцэвіч Уладзімір (г. Мар’іна Горка)
Сакалова Вольга (Мінскі раён)
Синкевич Светлана (г. Жодино)
Ситникова Анна (г. Смолевичи)
Цанунін Уладзімір (г. Вілейка)
Цветкова Татьяна (г. Вилейка)
Чайко Наталья (г. Борисов)
Шаповалова Марина Марина (Минский район)
Шкода Шкода Анатолий (г. Заславль).
Шкода Катерина (г. Заславль)
Шчарбакова Валянціна (г. Нясвіж)
Яблонский Дмитрий (г. Смолевичи)
Победители поэтического конкурса (новые имена):
Эра Ставер, Галина Новик, Кацярына Макарэвіч.

2 ЧАСТЬ:
1) Анкудинова Валентина (г. Борисов)
2) Белановская Валентина (г. Борисов)
3) Веремеев Сергей (г.Вилейка)
4) Дорош Галина (г. Марьина Горка)
5) Захарич Татьяна(г.Вилейка)
6) Карнаухова Ирина (Минский район)
7) Карпуць Яўгеній (г. Стоўбцы)
8) Конопляник Борис (Копыльский район)
9) Кощево Тамара (Дзержинский район)
10) Лаптик Владимир (г.Вилейка)
11) Масловская Татьяна (Минский район)
12) Михайловский Николай (г. Березино)
14) Мягкий Анатолий (Минский район)
15) Окунев Дмитрий (г.Жодино)
16) Петкун Олег (Дзержинский район)
17) Пригун Тамара (Несвижский район)
18) Радкевич Елена (г. Марьина Горка)
19) Сушко Дмитрий (г.Молодечно)
20) Цанунін Уладзімір (г. Вілейка)
21) Шибко Алла (г. Узда)

Галіна Дораш,
куратар музычнай секцыі
народнага клуба “Жывіца”
автор - karirina.3   ::   просмотров - 1 687   ::   комметариев - 0   ::   дата - 8-09-2011, 15:59
“Дыханне нябёсаў”/ «Дыханье небес»  г. Минск (2008г.)


Земное и духовное так тесно переплетены в нашей жизни, что нельзя отделить одно от другого. Любовь к малой родине, восхищение ее красотой, как и любовь к её людям, всегда шагают рядом. А где любовь к людям, там ни как не обойтись и без любви тому, одному- единственному человеку во Вселенной. А какая же любовь без страданий и радости? Вот они: и горькие слезы печали и слезы радости, философия и юмор, лирика и патриотика - в одном сборнике стихов поэтов Минщины. Стихи разделены по тематическим разделам, поэтому с авторами можно встретиться не один раз. В сборник вошли стихи 66 авторов Минщины.

Разделы сборника:
"Жизнь не игра не забава" - философия
"Не предлагай земли иной" - гражданская лирика
"Повечеруй со мной сегодня" - стихи о любви
"Что такое ПМК" – юмор

Редактор: Галина Коржаневская
Издатель: ПУП “Раиола-плюс” 2008г.

Зямное і духоўнае так цесна пераплецены ў нашым жыцці, што нельга аддзяліць адно ад другога. Любоў да малой радзімы, захапленне яе прыгажосцю, як і любоў да яе людзей заўсёды крочаць побач. А дзе любоў да людзей, нельга абысціся і без кахання. А якое ж каханне без гора і радасці? Вось яны і горкія слёзы смутку і слёзы радасці, філасофія і гумар, лірыка і патрыётыка – у адным зборніку вершаў паэтаў Міншчыны. Вершы падзелены па тэматычных раздзелах, таму з аўтарамі можна сустрэцца не аднойчы.
Раздзелы зборніка:
“Жыццё не гульня не забава” – філасофія
“Не прапануй зямлі другой” – грамадзянская ліріка
“ Павечаруй са мною сёння” – вершы пра каханне
“Што такое ПМК” – гумар

У зборнік вайшлі вершы 66 аўтараў Міншчыны:

Ананьина Светлана (г. Несвиж)
Анкудзінава Валянціна (г. Барысаў)
Айралова Вероника (г. Несвиж)
Багдановіч Лёля (г. Барысаў)
Бандаровіч Ала (г. Стоўбцы)
Быкава Святлана (г. Заслаўе)
Быль Віталь (г. Нясвіж)
Вайцэховіч Наталля (Уздзенскі раён)
Волат Эліза (г. Вілейка)
Гасціловіч Зінаіда (г. Валожын)
Гресь Григорий (г. Заславль)
Дзікая Ала (Дзяржынскі раён)
Дорош Галина (г. Марьина Горка)
Еляцкова Ганна (г. Заслаўе)
Емельянаў Алесь (Мінскі раён)
Ешманский Иван (Пуховичский район)
Завея Людміла (Клецкі раён)
Закревская Марина (Уздзенский район)
Змитрович Татьяна (Копыльский раён)
Кавалеўская Вера (г. Клецк)
Кажура Віктар (г. Вілейка)
Каляда Катерина (г. Жодино)
Каляда Тамара (г. Узда)
Канановіч Ігар (г. Клецк)
Карнаухова Ирина (Минский район)
Карпуць Яўгеній (г. Стоўбцы)
Капанадзе Владимир (Пуховичский район)
Кірнажыцкая Зіна (г. Клецк)
Кішко Яўген (г. Клецк)
Кулак Александр (г. Воложын)
Леві Валентіна (г. Борисов)
Ленская Полина(г. Борисов)
Лецко Ольга (г. Марьина Горка)
Ліпай Ліза (8 гадоў, Уздзенікі раён)
Любанец Соф’я (г. Нясвіж)
Марин Николай (Пухавіцкі раён)
Мацюк Бажэна (г. Вілейка)
Мелешкевич Софья (г. Марьина Горка)
Мялешка Лілія (г. Клецк)
Наўчанкова Альдонія (г. Клецк)
Нічыпаровіч Галіна (г. Узда)
Нупрэйчык Галіна (г. Клецк)
Пабудзей Марыя (г. Клецк)
Пахамович Наталля (Минский район)
Пічуха Алег (г.Чэрвень)
Прадзядовіч Яўген (г. Барысаў)
Радкевич Елена (г. Марьина Горка)
Рунцэвіч Уладзімір (г. Мар’іна Горка)
Рубацкая Ганна (г. Маладзечна)
Рымашэўскі Генадзь (г.Чэрвень)
Сакалова Вольга (Мінскі раён)
Сінкевіч Святлана (г. Жодзіна)
Сітнікава Ганна (г. Смалявічы)
Топадзе Лиана (г. Узда)
Фицнер Евгений (Пухавичский район)
Худавец Віктар (г. Клецк)
Цанунін Уладзімір (г. Вілейка)
Цвік Якуб (г. Вілейка)
Цвірка Таццяна (г. Клецк)
Цвяткова Таццяна (г. Вілейка)
Чайко Наталля (г. Барысаў)
Шкода Анатолий (г. Заславль)
Шкода Катерина (г. Заславль)
Шчарбакова Валянціна (г. Нясвіж)
Шыбко Ала (г. Узда)
Яблонский Дмитрий (г. Смолевичи)

Редактар: Галіна Каржанеўская
Выдавец: ПУП “Радыёла-плюс” 2008г.


Методист ГУ МОЦНТ,
куратор музыкальной
секции клуба “ Жывіца»
Галина Дорош
автор - karirina.3   ::   просмотров - 1 787   ::   комметариев - 0   ::   дата - 8-09-2011, 15:52
“Ляці і вяртайся”/”Лети и возвращайся” г. Минск (2008г.)


Как часто слышали авторы-исполнители и руководитель народного клуба «Жывіца» после концертов: « А есть ли у вас диски с записями, чтобы можно было и дома ещё послушать такие чудесные песни?» Но, к сожалению, на этот вопрос приходилось отвечать отрицательно. Ведь таких дисков действительно не было, хотя авторы-исполнители и их произведения уже давно обласканы любовью зрителей многочисленных концертов и слушателей радиопередач. Запись песни – процесс сложный, трудоёмкий и финансово непростой, а уж выпуск целого диска и подавно. Но «Жывіца» не привыкла сдаваться, и этот вопрос был нерешённым лишь до недавнего времени. 2008 год ознаменовался не только выпуском очередного сборника стихов, но и появлением на свет такого долгожданного диска с песнями композиторов и исполнителей музыкальной секции клуба. В диск вошли 23 песни авторов из разных уголков Минской области на различные тематики от патриотики до любовной лирики, исполненные под гитару и оркестровку, сольно и в составе групп. «Лети и возвращайся» – это не просто название диска, но совершенный символ отношений между артистами и их публикой, когда происходит магический взаимообмен мыслями, чувствами и энергией.
В диск вошли следующие произведения:
муз. А. Пяткуна “Бусел”. (на сл. Т. Клімовіч)
муз. О. Петкуна «Вечерний ангел». (на сл. И Бунина)
сл. Я. Прадзядовіча, муз. В. Беланоўскай. “Ефрасіння”
сл. З. Гасціловіч, муз. Дз. Красоўскага. “Па-над спаленай вёскай”
муз. и сл. С. Прокофьева .“Фронтовики»
муз. У. Лапціка “Балада пра званочак.” (на сл.Н. Гальпяроввіча)
муз. Дз.Сушко , сл. Т. Атрошанка. “Родны дом”
муз. Дз.Сушко “Каляда”. ( на сл. У. Супруна)
муз. Н. Федорцовай. “Lullabby” “Колыбельная” (на муз. В. Кузьменкова)
муз. и сл. Г. Дорош. “Ждущая рыцаря”
муз. и сл. Н. Михайловского “Весна любви”
муз. Л. и Б. Конопляников. “Весення лирическая” (на сл. С. Петрова)
муз. Л. и Б. Конопляников. “Пора рябиновой печали” (на сл. С. Петрова)
муз.Т.Кашчэва, сл. Алы Бандаровіч. “Медуніца”
муз. и сл. К.Каляды. “Каханне”
муз. А. Мягкий, сл. Софьи Мелешкевич. “Ноченька тёмная”
муз. и сл. И. Карнауховой. “Осень”
муз. и сл. С. Быковой. “Птичка певчая”
муз. М. Кутаса. “Нёман” ( на сл. Л. Гайчука)
муз. М. Кутаса.“Жыві, Нясвіж!” (на сл. У. Шарапава)
муз. Я. Карпуця. “Коласаўскі край” (на сл. А Змачынскага)
муз. и сл. У. Ценунина. “ А на Вилией рекой”
муз. М. Шагава. “Край мой Арэскі” (на сл. Н. Крукоўскай)


Як часта чулі аўтары-выканаўцы і кіраўнік народнага клуба «Жывіца» пасля канцэртаў: «А ці ёсць у вас дыскі з запісамі, каб можна было і дома яшчэ паслухаць такія цудоўныя песні?» Але, на жаль, на гэтае пытанне даводзілася адказваць адмоўна. Бо такіх дыскаў сапраўды не было, хоць аўтары-выканаўцы і іх творы ўжо даўно аблашчаныя любоўю гледачоў шматлікіх канцэртаў і слухачоў радыёперадач. Запіс песні - працэс складаны, працаёмкі і фінансава няпросты, а ўжо выпуск цэлага дыска - тым больш. Але «Жывіца» не прывыкла здавацца, і гэтае пытанне быў нявырашаным толькі да нядаўняга часу. 2008 адзначыўся не толькі выпускам чарговага зборніка вершаў, але і з’яўленнем такога доўгачаканага дыска з песнямі кампазітараў і выканаўцаў музычнай секцыі клуба. У дыск увайшлі 23 песні аўтараў з розных куткоў Мінскай вобласці на розныя тэматыкі ад патрыётыкі да любоўнай лірыкі, выкананыя пад гітару і аркестроўку, сольна і ў складзе груп. «Ляці і вяртайся» - гэта не проста назва дыска, але дасканалы сімвал адносін паміж артыстамі і іх публікай, калі адбываецца магічны ўзаемаабмен думкамі, пачуццямі, энергіямі.
Методист ГУ МОЦНТ,
куратор музыкальной
секции клуба “ Жывіца»
Галина Дорош
автор - karirina.3   ::   просмотров - 1 348   ::   комметариев - 0   ::   дата - 8-09-2011, 15:45
«Шчабятушкі»/«Щебетушки». г. Мінск (2007г.)


Свою творческую издательскую работу Народный клуб композиторов и поэтов Минской области «Жывица» начал с впуска сборника стихов и песен для детей, о детях и с участием юных авторов. И вот спустя 3 года увидел свет новый детский сборник «Щебетушки». В отличии от предыдущего он имеет цветные картинки не только на обложке, но и внутри. Причём художниками выступили учащиеся детской школы искусств из п. Михановичи, Минского района. Таким образом клуб объединил не только композиторов и поэтов, но и художников.
Сборник традиционно двухъязычен. В его состав вошло20 авторов.

Редактор: Корженевская Г.А.
Рисунки Маковского Александра и Маковцова Максима
Художник обложки: Михайлович В.А.
Издательство: ЧУП “ Радиола-плюс” г. Минск, 2007г.

Сваю творчую выдавецкую працу народны клуб кампазітараў і паэтаў Мінскай вобласці «Жывіца» пачаў з выпуска зборніка вершаў і песень для дзяцей, аб дзецях і з удзелам юных аўтараў. І вось праз тры гады ўбачыў свет новы дзіцячы зборнік «Шчабятушкі». У адрозненні ад папярэдняга ён мае каляровыя малюнкі не толькі на вокладцы, але і ўнутры. Прычым мастакамі выступілі навучэнцы дзіцячай школы мастацтваў з п. Міханавічы, Мінскага раёна.. Такім чынам клуб аб’яднаў не толькі кампазітараў і паэтаў, але і мастакоў.

Зборнік традыцыйна двухмоўны. У яго склад увайшло20 аўтараў:
Анкудзінава Валянціна (г. Барысаў)
Багдановіч Лёля (г. Барысаў)
Виноградов Дмитрий (г. Узда)
Дорош Галина (г. Марьина Горка)
Кажура Віктар (г. Вілейка)
Карнаухова Ирина (Минский район)
Курак Яніна (Уздзенікі раён)
Ліпай Ліза (8 гадоў, Уздзенікі раён)
Мелешкевич Софья (г. Марьина Горка)
Мялешка Лілія (г. Клецк)
Нічыпаровіч Галіна (г. Узда)
Нупрэйчык Галіна (г. Клецк)
Подашвская Рита (г. Борисов)
Рунцэвіч Уладзімір (г. Мар’іна Горка)
Сергиенкова Генриетта (г. Борисов)
Сінкевіч Святлана (г. Жодзіна)
Сітнікава Ганна (г. Смалявічы)
Сухомлина Лариса (г. Борисов)
Тамбулатава Святлана (Клецкі раён)
Шчарбакова Валянціна (г. Нясвіж)

Рэдактар: Каржанеўская Г.А.
Малюнкі Макоўскага Аляксандра і Макаўцова Максіма
Мастак вокладкі: Міхайловіч У.А.
Выдавецтва: ПУП “Радыёла-плюс” г. Мінск, 2007г.

Методист ГУ МОЦНТ, куратор музыкальной секции клуба “ Жывіца»
Галина Дорош
автор - karirina.3   ::   просмотров - 1 593   ::   комметариев - 0   ::   дата - 1-09-2011, 12:15
“Душа не можа памыліцца…”/ “Душа не может ошибиться…” г.Минск (2006г.)


В очередном сборнике клуба собраны стихи авторов из разных районов Минской области. Сформирован он по алфавитному принципу, где каждый автор выставил на суд по несколько произведений без ограничений в выборе темы и задания определённой программы.

Редактор – Галина Корженевская
Художник: Владислав Михайлович
Издательство: ТОО «Ковчег» г. Минск, 2006г.

У чарговым зборніку клуба сабраны вершы аўтараў з розных раёнаў Мінскай вобласці. Сфарміраваны ён па алфавітным прынцыпе, і кожны аўтар выставіў на суд па некалькі твораў без абмежаванняў у выбары тэмы і заданні пэўнай праграмы.
У зборнік увайшлі:
1. Анкудзінава Валянціна (г.Барысаў)
2. Багдановіч Лёля (г. Барысаў)
3. Бандаровіч Ала (Стаўбцоўскі раён)
4. Вайцяховіч Наталля (Уздзенскі раён)
5. Дораш Галіна (Пухавіцкі раён)
6. Завея Людміла (Клецкі раён)
7. Кажура Віктар (Вілейскі раён)
8. Каляда Тамара (Уздзенскі раён)
9. Карнаухава Ірына (Мінскі раён)
10. Карпуць Яўгеній (Стаўбцоўскі раён)
11. Марын Мікалай (Пухавіцкі раён)
12. Мацюк Бажэна (Вілейскі раён)
13. Мазгоў Анатолій (г. Барысаў)
14. Меляшкевіч Сафія (Пухавіцкі раён)
15. Мялешка Лілія (Клецкі раён)
16. Мурашка Людміла (Пухавіцкі раён)
17. Наўчанкова Альдонія (Клецкі раён)
18. Нічыпаровіч Галіна (Уздзенскі раён)
19. Нупрэйчык Галіна (Клецкі раён)
20. Аўчыннікаў Юрый (г. Барысаў)
21. Падашэўская Рыта (г. Барысаў)
22. Патула Кацярына (г. Барысаў)
23. Радкевіч Алена (Пухавіцкі раён)
24. Рунцэвіч Уладзімір (Пухавіцкі раён).
25. Рымашэўскі Генадзь (Чэрвеньскі раён).
26. Сакалова Вольга (Мінскі раён)
27. Тападзе Ліана (Уздзенскі раён)
28. Хадасевіч Уладзіслаў (Дзяржынскі раён)
29. Фарботка Лідзія (Стаўбцоўскі раён)
30. Чэрнышэўскі Валерый (Барысаўскі раён)
31. Шкода Анатолій (г. Заслаўе)

Рэдактар – Галіна Каржанеўская
Мастак: Уладзіслаў Міхайлавіч
Выдавецтва: ТАА «Каўчэг» г. Мінск, 2006г.
автор - karirina.3   ::   просмотров - 1 847   ::   комметариев - 0   ::   дата - 1-09-2011, 12:03
«Люстэрка душы»  /«Зеркало души» г. Минск  (2005г.)


«Зеркало души» – это первый подарок любителям авторской песни от композиторов клуба. Полноценный нотный сборник с 28-ю песнями выполнен в большом, удобном для глаз размере. На его страницах можно найти уже полюбившиеся публике песни таких авторов как:
Богданович Лёли (г. Борисов)
Белановской Валентины (г. Борисов)
Дорош Галины (г. Марьина Горка)
Карнауховой Ирины (Минский район)
Карпутя Евгения (г. Столбцы)
Кощево Тамары (Дзержинский район)
Михайловского Николая (г. Березино)
Петкуна Олега (Дзержинский район)
Сушко Дмитрия (г.Молодечно)
Ценунина Владимира (г. Вилейка)
Шибко Аллы (г. Узда)

Нотографик: Карнаухова Ирина
Редактор поэтических текстов: Легостаева Алина
Музыкальный редактор: Атрашкевич Елена
Художник: Михайлович Владислав

«Люстэрка душы» – гэта першы падарунак аматарам аўтарскай песні ад кампазітараў клуба. Паўнавартасны нотны зборнік з 28-ю песнямі выкананы ў вялікім, зручным для вачэй памеры. На яго старонках можна знайсці песні, такіх аўтараў, якіх ўжо палюбіла публіка. Гэта:
Багдановіч Лёля (г. Барысаў)
Белановская Валентина (г. Борисов)
Дорош Галина (г. Марьина Горка)
Карнаухова Ирина (Минский район)
Карпуць Яўген (г. Стоўбцы)
Кощево Тамара (Дзержинский район)
Михайловский Николай (г. Березино)
Петкун Олег (Дзержинский район)
Сушко Дмитрий (г.Молодечно)
Цанунін Уладзімір (г. Вілейка)
Шибко Алла (г. Узда)

Нотаграфік: Карнаухава Ірына
Рэдактар паэтычных тэкстаў: Легостаева Аліна
Музычны рэдактар: Атрашкевіч Алена
Мастак: Міхайловіч Уладзіслаў
автор - karirina.3   ::   просмотров - 1 886   ::   комметариев - 0   ::   дата - 1-09-2011, 11:51
«Бурштынавы россып»/«Янтарная россыпь» г. Минск  (2005г.)


Точно драгоценные бусинки на нитку, собирает «Жывіца» таланты, рассыпавшиеся по всей территории Минской области. Сборник стихов – «Янтарная россыпь» – это результат поиска этих самых талантов. И как на нитке из янтарных бус нельзя найти одинаковых бусин, так и каждый автор и выражение его мыслей, тоже оригинальны и ценны. А потому всё самое на наш взгляд интересное, вне зависимости от уровня мастерства и «стажа», было собрано во втором совместном сборнике клуба. Сборник сформирован по региональному принципу, чтобы можно было увидеть, откуда же пришли к нам наши талантливые авторы.
В сборник включены стихи на 2-х языках: русском и белорусском.

Редактор: Галина Коржаневская
Художник: Владислав Михайлович
Издательство: «Ковчег» г. Минск 2005г.

Точне сапраўдыя каштоўныя пацеркі на нітку, збірае «Жывіца» таленты, рассыпаныя па ўсёй тэрыторыі Мінскай вобласці. Зборнік вершаў - «Бурштынавы россып» - гэта вынік пошуку гэтых самых талентаў. І як на нітцы з бурштынавых караляў нельга знайсці аднолькавых пацерак, так і кожны аўтар і выраз яго думак, таксама арыгінальныя і каштоўныя. А таму ўсё самае на наш погляд цікавае, па-за залежнасці ад узроўню майстэрства і «стажу», было сабрана ў другім сумесным зборніку клуба. Зборнік сфарміраваны па рэгіянальным прынцыпе, каб можна было ўбачыць, адкуль ж прыйшлі да нас нашы таленавітыя аўтары.

Клецкі раён
Галіна Нупрэйчык
Людміла Завея
Альдонія Наўчанкова
Лілія Мялешка
Таццяна Цвірка
Светлана Тамбулатова

г. Заслаўе
Кацярына Шкода
Вольга Арлоўская
Анатолий Шкода
Георгий Гресь
Максим Гершанков
Ирина Садковская

г. Барысаў
Лёля Багдановіч
Светлана Мороз
Анатолий Мозгов
Кацярына Патула
Рита Подашевская
Валентина Анкудинова

Барысаўскі раён
Яўген Прадзядовіч

Капыльскі раён
Алексей Третьяк
Наталля Дземідзенка
Казімір Кухарчык

Пухавіцкі раён
Уладзімір Рунцэвіч
Николай Марин
Людмила Колодинская
Елена Радкевич

Мінскі раён
Яўген Пясецкі
Ирина Карнаухова

Стаўбцоўскі раён
Лідзія Фарботка
Ала Бандаровіч

Вілейскі раён
Іна Амельчанка

Уздзенскі раён
Галіна Нічыпаровіч
Яўгенія Жукоўская
Лиана Топадзе
Ала Шыбко
Зінаіда Жукоўская
Ангелина Ярохович
Марина Литвинко
Зоя Калкоўская
Дмитрий Виноградов
Тамара Каляда
Наталля Вайцэховіч

Г. Жодзіна
Кристина Гармаза

У зборнік уключаны вершы на 2-х мовах: рускай і беларускай.

Рэдактар: Галіна Каржанеўская
Мастак: Уладзіслаў Міхайлавіч
Выдавецтва: «Каўчэг» г. Мінск 2005г.
автор - karirina.3   ::   просмотров - 1 586   ::   комметариев - 0   ::   дата - 1-09-2011, 11:43

Голосование:
Какие стихи Вам больше нравятся?


Показать все опросы

Наши друзья
Счетчики